Algemene voorwaarden: Coachinette


1. Verkoper

Coachinette, gerund door Veronique Van Handenhove en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0844.679.364. De maatschappelijke zetel is Alexianenweg 25, 2530 Boechout met btw nummer BE 0844.679.364. Veronique Van Handenhove, o.a. zelfstandig professional organizer/ opruimcoach – coach in organisatie van spullen, tijd, administratie en creativiteit, kan u steeds bereiken op het telefoonnummer +32 468 22 47 95 of per e-mail info@coachinette.be.

2. Toepassing

De koper/klant aanvaardt de algemene voorwaarden bij elke aankoop, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper/klant, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Intellectuele eigendom

Veronique behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten en notities ongeacht hiervoor kosten in rekening werden gebracht aan de koper/klant. Uiteraard is het de koper/klant toegestaan de ontvangen en overgemaakte informatie te bekijken en te gebruiken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Het maken van beeldopnamen van een workshop, coachingsactiviteit of training is niet toegestaan. De klant/koper is niet gerechtigd om het gekregen materiaal openbaar te maken, in gebruik te geven of af te staan. Wel behoudt Veronique zich het recht om materialen die voortvloeiden uit een coachingstraject, workshop of training te gebruiken voor publicitaire doeleinden zoals bv. sociale mediakanalen en een website/webshop. Dit zonder vermelding van persoonsgegevens van de klant/koper noch zonder enige vergoeding hiervoor verschuldigd te zijn aan de koper/klant.

4. Prijsbepaling

Voor het plaatsen van een effectieve bestelling vindt in sommige gevallen een kennismakingsgesprek plaats. Hiervoor zal een vast tarief in euro aangerekend worden zoals vermeld in de offerte, e-mail of op de website/webshop. Na het kennismakingsgesprek zal Veronique bij het overgaan tot het coachingtraject, een schatting maken van het aantal sessies die nodig zijn om het vooropgestelde doel van de koper/klant te bereiken. De schatting is louter indicatief. Deze sessies worden vergoed aan een prijs per uur in euro. Bij het plaatsen van een effectieve bestelling kan het bedrag van het kennismakingsgesprek in sommige gevallen afgetrokken worden van de volledige prijs van het traject. Veronique kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor evident onjuiste prijzen in de webshop of op de website, bv. als gevolg van duidelijke invoer-, druk- of zetfouten. Aanbiedingen gelden zolang ze opgenomen zijn op de website/webshop.
Een offerte met geldigheidsduur zoals vermeld op de offerte omvat enkel de opdrachten erin vermeld. Alle meerwerk of wijzigingen van de opdracht door de koper/klant, door onvoorziene omstandigheden of enig andere reden, zijn niet inbegrepen.
Een coachingstraject omvat geen zwaar hefwerk of poetswerk. Ook zal er niet ingestaan worden voor het effectief ontdoen/wegbrengen van spullen.

Prijzen (van fysieke producten) zijn voor particulieren incl. btw en in Euro. Verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de prijs, behalve indien anders duidelijk vermeld op de site. Afhankelijk van het bedrag en het land waar de bestelling naar verzonden dient te worden, zullen de verzendkosten toegevoegd worden aan de bestelling bij de afrekening. De verzendkosten zijn afhankelijk van je bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling gelden de prijzen die van toepassing zijn op het moment van de bestelling. Veronique kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor evident onjuiste prijzen in de webshop, bv. als gevolg van duidelijke invoer-, druk- of zetfouten. Aanbiedingen gelden zolang ze opgenomen zijn op de website/webshop.

5. Verzendkosten/Verplaatsingskosten

De bestelling kan gratis afgehaald worden in Boechout.
De prijs voor de verzending naar een adres in België varieert al naargelang het gewicht – een licht pakket/een zwaar pakket-.
Wenst u een verzending naar een ander land en vindt u het niet in de lijst bij het bestelproces, stuur een mailtje naar info@coachinette.be.

Eventuele verplaatsingskosten worden aangerekend aan 0,42 euro incl. btw per km voor zowel het heen- als het retourtraject bij elke verplaatsing nodig voor het coachingstraject m.u.v. het kennismakingsgesprek.

6. Bestelling/Betaling

Een bestelling wordt geplaatst door ondertekening van een offerte, persoonlijk bezorgd of per e-mail. Na het plaatsen van een bestelling/coachingstraject krijgt de koper/klant een bevestiging per e-mail. De facturen zijn betaalbaar op het adres van Veronique via het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur, weergegeven in Euro. De BTW wordt afzonderlijk vermeld alsook eventueel andere bijkomende kosten zoals bv. parkeerkosten en km-vergoeding. Veronique behoudt zich het recht om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op vervaldag of enige andere inbreuk van de koper/klant op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper/klant te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering/dienst slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald werd op de vervaldag, wordt van rechtswege zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke rentevoet. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van Veronique verbonden aan de invordering van de schuld. Elke klacht betreffende facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur.
Veronique behoudt zich het recht om een voorschot te vragen alvorens over te gaan tot de uitvoering van de overeenkomst. Ook is Veronique gerechtigd om de opdracht in verschillende sessies uit te voeren én per afgewerkte sessie te factureren.
Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum en uiterlijk voor de volgende sessie.

Workshops en producten

Na het plaatsen van een bestelling krijgt de klant/koper een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van de bestelling. Mocht een artikel toch niet op voorraad zijn, krijgt de klant/koper binnen de 2 werkdagen bericht. Bestellingen, wijzigingen of toevoegingen aan bestellingen kunnen geplaatst worden via de webshop en niet via telefoon, e-mail, Facebook, Instagram of andere media. Indien een gepersonaliseerde bestelling niet gerealiseerd kan worden zoals gevraagd, krijgt de klant/koper bericht binnen de 2 werkdagen.

De bestellingen van workshops en producten zijn op voorhand te betalen. Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan de klant/koper kiezen tussen verschillende betalingsmogelijkheden. 

7. Opschorting/Ontbinding

Veronique en de koper/klant hebben beiden uitdrukkelijk het recht de overeenkomst op elk ogenblik, zonder rechtelijke tussenkomt, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden in de volgende gevallen:

  • schending door de koper/klant of Veronique van de verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte;
  • ingevolge faillissement, onbekwaamverklaring, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de koper/klant of Veronique. 

De opschorting/ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Veronique of de koper/klant meegedeeld worden. De opschorting/ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.
Elke overeenkomst tussen Veronique en de koper/klant komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van Veronique of de koper/klant (specifieke persoon die de offerte ondertekend heeft).
Wanneer een klant/koper een gemaakte afspraak afzegt met een andere dan hierboven vermelde reden, binnen de twee werkdagen voor de effectieve afspraak, wordt de sessie aangerekend en is de klant/koper verplicht het openstaande bedrag te betalen.

8.Levering

De leveringstermijnen zijn niet bindend maar worden enkel als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper/klant. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper/klant en kan aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de koper/klant. In geval van niet-levering van de goederen/diensten worden de eventueel door de koper/klant betaalde sommen, terugbetaald zonder intrest of enige andere vergoeding. Dit laatste enkel in geval van een terugbetaling door de dienstverlenende transportfirma die verantwoordelijk was voor de zending. De dienstverlening in de voorbereiding en tijdens de uitvoering wordt door Veronique naar haar beste professionele vermogen uitgevoerd in samenwerking met de koper/klant.

Bij fysieke producten worden de goederen binnen de 2 dagen na ontvangst van betaling verzonden. Bij gepersonaliseerde producten bedraagt dit 7 werkdagen. In het geval van een overschrijving, komt de betaling ons later toe en dient de klant/koper hier rekening mee te houden.
Binnen België wordt de leveringstermijn geschat op 3 werkdagen. De leveringstermijnen zijn niet bindend maar worden enkel als aanwijzing gegeven.

9. Overmacht

Veronique is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijs onvoorzien en onvermijdbaar waren, inbegrepen vertragingen in transport, stakingen, ziekte, ziekte van gezinsleden, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog, etc. die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken. De koper/klant heeft het recht de herziening of opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit steeds op schriftelijk verzoek. 

10. Klachten

Klachten in verband met foutieve leveringen komen in aanmerking als ze binnen de 8 dagen na levering gemeld worden. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden via info@coachinette.be. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper/klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Sommige producten worden gemaakt met kleine onderdelen die niet geschikt zijn voor kinderen. Coachinette kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken die gebeuren door of bij het dragen van deze producten. 

11. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper/klant geleden. 

12. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Veronique tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen gedaan zijn. Bij niet-betaling behoudt Veronique het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper/klant.

13. Verzakingsrecht – retourneren

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 2014, heeft de koper/klant het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief en dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wil de klant/koper van dit recht gebruik maken, dan moet de klant/koper de goederen in de originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Coachinette, Veronique Van Handenhove, Alexianenweg 25 te 2530 Boechout, België. Goederen die specifiek voor de koper/klant ontworpen zijn worden niet teruggenomen. De klant/koper kan hiervoor geen beroep doen op het verzakingsrecht.

14. Gebruik van beelden

Delen van foto’s van de website/webshop is enkel toegestaan, mits naamsvermelding ‘Coachinette – Veronique Van Handenhove’ én het toevoegen van een duidelijke link naar https://coachinette.be 

15. Persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens voor het beheer van de bestellingen, opname in het klantenbestand, leveringen, facturen, marketing en reclame. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. Tijdens een opdracht kunnen foto’s en/of video’s genomen worden voor promotionele doeleinden zoals bv. voor publicatie op sociale media, website of webshop. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat de koper/klant hier uitdrukkelijk mee akkoord. 

16. Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld e-mails, backups, etc.)

17. Splitsbaarheid

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen, zullen de koper/klant en Veronique, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door een equivalente bepaling(en) die beantwoord(t) aan de algemene geest van deze algemene bepalingen. 

18. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld.

19. Wijziging

Coachinette, Veronique Van Handenhove, behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen. Op lopende opdrachten blijven evenwel de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

20. Algemene Voorwaarden – Facturen

Artikel 1: Algemeenheden

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door Veronique Van Handenhove. Zij worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door het cliënteel. Zij blijven van kracht, zelfs indien zij in tegenspraak zouden zijn met de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de opdrachtgevers, behalve wanneer de verkoper laatstgenoemde voorwaarden in uitdrukkelijke en schriftelijke bewoordingen zou hebben aanvaard.

Artikel 2: Bestellingen

2.1.  Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon of de bevestiging van de offerte, ook indien de betaling gebeurt in schijven.2.2.  Bijkomende prestaties, diensten, kosten en dergelijke, die niet opgenomen zijn in de oorspronkelijke offertes, bevestigingen en/of bestellingen, zullen afzonderlijk worden aangerekend.

Artikel 3: Facturen

3.1.  De facturen zijn binnen de 14 dagen na factuurdatum en zonder korting te betalen op het op de factuur vermelde rekeningnummer.
3.2.  Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidsinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.
3.3.  Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 25 Euro ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
3.4.  Elk protest van de factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekende brief en duidelijk gemotiveerd aan Veronique Van Handenhove te worden meegedeeld.

Artikel 4 – Eigendomsrechten

Alle informatie die in het kader van deze overeenkomst aan Veronique Van Handenhove ter beschikking wordt gesteld door de koper/klant voor de uitvoering van de opdracht, is en blijft eigendom van de koper/klant.
De koper/klant zal exclusief alle intellectuele en andere eigendomsrechten, met inbegrip van alle overdraagbare auteursrechten, verwerven op het resultaat van de gepresteerde diensten en op de documenten, specificaties, standaarden, rapporten, en andere informatie die worden geproduceerd door Veronique Van Handenhove binnen het kader van deze overeenkomst.

Artikel 5 – Geheimhouding

Veronique Van Handenhove verbindt zich tot geheimhouding van alle gegevens en informatie met betrekking tot de onderneming van de koper/klant of haar activiteiten waarvan Veronique van Handenhove tijdens de uitvoering of naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst kennis kan nemen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1  Veronique Van Handenhove draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de te presteren diensten, de controle over de uitvoering, alsook de naleving van de planning indien die deel uitmaakt van de opdracht.
6.2  Veronique Van Handenhove kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten veroorzaakt door derden. Noch kan Veronique Van Handenhove aansprakelijk gesteld worden voor fouten en problemen veroorzaakt door de koper/klant.
6.3  De koper/klant draagt de volledige verantwoordelijkheid over de wettelijkheid van de aan Veronique Van Handenhove ter beschikking gestelde gegevens. Veronique Van Handenhove zal in voorkomend geval de koper/klant wijzen op de niet conformiteit (met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen en voorschriften) voor bepaalde ter beschikking gestelde gegevens. Bijgevolg zal enkel de koper/klant aansprakelijk kunnen worden geacht bij eventueel vastgestelde inbreuken hieromtrent door eender welke toezichthoudende overheid of administratie.

Artikel 7 – Duur en beëindiging

7.1  Zowel de koper/klant als Veronique Van Handenhove hebben het recht om een overeenkomst te beëindigen mits inachtname van een opzegtermijn van 7 kalenderdagen.
7.2  Bij beëindiging van de overeenkomst worden reeds gefactureerde prestaties niet gecrediteerd.

Artikel 8: Geschillen

Zo een minnelijke regeling ingeval van een geschil uitgesloten is, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Pin It on Pinterest